قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم

:: قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم
ماده۱ـ تهيه و جمع‌آوري عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طريق چه داراي منشأ قانوني باشد يا نباشد و يا مصرف تمام يا بخشي از منابع مالي حاصله از قبيل قاچاق ارز، جلب کمکهاي مالي و پولي، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالي و اعتباري، 

منبع : موسسه حقوقی ادمانقانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم
برچسب ها : مالي

اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

:: اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

فصل اول ـ کليات
ماده۱:
سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل، رسماً وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري و تصميمات شوراي عالي با رعايت سياست خارجي نظام، منحصراً بر طبق مقررات اين اساسنامه فعاليت مي کند.

منبع : موسسه حقوقی ادماناساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
برچسب ها :

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

:: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

ماده ۱ - حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل وتناسب محیط زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است.

منبع : موسسه حقوقی ادمانقانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
برچسب ها : زیست ,محیط ,حفاظت ,محیط زیست ,بهسازی محیط

قانون‌ نظام‌ صنفی‌ كشور بخش سوم

:: قانون‌ نظام‌ صنفی‌ كشور بخش سوم

ماده۱۰ـ ماده (۱۸) قانون به‌شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده۱۸ـ درصورتي که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به ديگري ‌واگذار کند، بايد درخواست کتبي خود را به اتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه درصورتي که فرد معرفي شده را واجد ‌شرايط قانوني بداند

منبع : موسسه حقوقی ادمانقانون‌ نظام‌ صنفی‌ كشور بخش سوم
برچسب ها :